ReadyPlanet.com
dot dot
bulletระดับความรู้ภาษาดัชต์
bulletหลักสูตรภาษาดัตช์ ข้อสอบใหม่ เพื่อสอบวีซ่า MVV
bulletหลักสูตร ภาษาดัชต์เพื่อการสื่อสารและแต่งประโยค
dot
ที่พักใกล้ I.T.L (กรุงเทพฯ) สอบถามโทร.089-8974527
dot


learndutch and pass exam
dutch school in bangkok
dutch school in bangkok
นักเรียนภาษาดัชท์ dutchschool in  bangkok
นักเรียนภาษาดัชต์
dutchschool in bangkok
นักเรียนภาษาดัชต์ dutchschool in bangkok


ระดับความรู้ภาษาดัชต์

ผู้มีความรู้ภาษาดัชต์ระดับต้น A1  

ผู้เรียนสามารถใช้และ เข้าใจประโยคง่ายๆในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตัวเองและผู้อื่น ทั้งยังสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคำถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน

ผู้มีความรู้ภาษาดัชต์ระดับต้น A2 

ผู้เรียนสามารถเข้าใจ ประโยคและข้อความง่ายๆที่ใช้เป็นประจำได้ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ครอบครัว การซื้อของ การทำงาน สามารถเข้าใจ สื่อสาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน สามารถอธิบายประวัติของตนและสิ่งที่อยู่รอบตัวโดยใช้ข้อความง่ายๆได้  

 ผู้มีความรู้ภาษาดัชต์ระดับกลาง B1 

ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสำคัญของข้อความทั่วๆไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาดัชต์ได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆได้


ผู้มีความรู้ภาษาดัชต์ระดับกลาง B2

ผู้เรียนสามารถเข้าใจ เนื้อหาสำคัญของข้อความที่ซับซ้อน ทั้งในเรื่องที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม รวมถึงการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในเรื่องที่ตนมีความรู้ สามารถโต้ตอบกับผู้ที่พูดภาษาดัชต์เป็นภาษาแม่ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ สามารถพูดและเขียนข้อความ ในหัวข้อที่หลากหลาย ได้อย่างละเอียดและชัดเจน สามารถแสดงทัศนคติของตนต่อเหตุการณ์ ปัจจุบัน พร้อมทั้งอธิบายข้อดีและข้อเสียของสิ่งต่างๆได้  

ผู้มีความรู้ภาษาดัชต์ระดับสูง C1

ผู้เรียนสามารถเข้าใจ ข้อความยาวๆที่ซับซ้อนในหัวข้อหลากหลาย และเข้าใจความหมายแฝงได้สามารถแสดงความคิดความรู้สึกของตนได้อย่างเป็น ธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาคำศัพท์ สามารถใช้ภาษาดัชต์ทั้งในด้านสังคมการทำงาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยกรณ์ พร้อมทั้งสามารถใช้คำเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง


ผู้มีความรู้ภาษาดัชต์ระดับสูง C2

ผู้เรียนมีทักษะทั้ง ด้านการอ่านและการฟังที่ดี สามารถสรุปเรื่องราวและอธิบายข้อความเหล่านั้นได้ พูดหรือเขียนแสดงความรู้สึกได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งยังสามารถอธิบายความแตกต่างด้านความหมายเล็กๆน้อยๆในสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัทไอคิว โอเพนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 1201/136 ซอย ทาวน์อินทาวน์ 12 ,ลาดพร้าว 94 เขต :พลับพลา แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพฯ      รหัสไปรษณีย์ : 10310
มือถือ :  099-969-8997 ,096-962-2663 , 02-5309100 (ภาษาไทย)
อีเมล : leernederlandsmeti.t.l@gmail.com
เว็บไซต์ : learndutchinthailand.com